top of page

Our policies

Politika e ndalimit të pirjes së duhanit

Marrëveshjet e marrjes me qira në dhomë

Politika e Ruajtjes

Marrëveshja e Qirave të Përsëritura

Politika e Shëndetit dhe Sigurisë

Formulari i Pëlqimit për Foto & Video

Marrëveshja e Punësimit

Politika e Ankesave

Zgjidhja e konflikteve

Rregullat financiare

Vlerësimi i Rrezikut të Sigurisë nga Zjarri

Politika e Mundësive të Barabarta

bottom of page